Katsushika Hokusai, Schunzan Katzukawa, Anonyme (chinesische Künstler), Gakutei, Harushige, Shungiosai Hayami, Hiroshige, Hokkei, Hokuyei, Yeishi Hosoi, Buncho Ippitsusai, Toyonobu Ishikawa, Koriusai Isoda, Shuncho Katsukawa, Shunko Katsukawa, Shunsen Katsukawa, Shunsho Katsukawa, Shunyei Katsukawa, Yeisen Keisai, Yeizan Kikugawa, Utamaro Kitagawa, Masanobu Kitao, Shigemasa Kitao, Schummann Kubo, Kunimaru, Moronobu, Nagayoshi, Shigenaga Nishimura, Okumura, Sadahide, Schumboku, Sekijo, Kiyomine Shonosuke, Sukenobu, Harunobu Suzuki, Kiyomasu I Torii, Kiyomasu II Torii, Kiyomitsu Torii, Kiyonaga IV Torii, Okumura Toshinobu, Sharaku Toshusai, Utagawa Kunisada, Kunimasa Utagawa, Kuniyoshi Utagawa, Toyohiro Utagawa, Toyokuni Utagawa, Toyoharu Utgawa, Shigenobu Yanagawa, Yoshitoshi

Ostasiatische Kunst