Walter Bodmer, Otto Tschumi, Teruko Yokoi

Walter Bodmer / Otto Tschumi / Teruko Yokoi